วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มีการเรียนการสอน.....

 

พันธกิจ (Mission)

......